Reglement

Art. 1. Naam en zetel De biljartvereniging werd in oktober 1934 opgericht en draagt de naam “ t Vrijthof Libre “ van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Kempenland. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oirschot in café ’t Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot.

Art. 2. Doel en de inrichting van de vereniging a. De vereniging stelt zich als doel beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen en alles te doen wat dit doel bevorderlijk kan zijn, zulksRegeltjes in de ruimste zin des woord. Onze vereniging is met beperkte rechtsbevoegdheid. b. De organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, evenals alle overige personen en commissies die krachtens het reglement door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. c. De vereniging heeft als taak, het houden van een onderlinge kompetitie in een gezamenlijk te bepalen spelsoort in principe libre.

Art. 3. Duur boekjaar, wedstrijdjaar 
a. Het lidmaatschap van de vereniging wordt telkens aangegaan voor een heel verenigings- jaar, van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgend jaar.
b. Het boekjaar van de KNBB loopt van 1 januari t/m 31 december
c. Het wedstrijdjaar biljartseizoen District Kempenland loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Art.4. Bestuur 
a. Het bestuur bestaat dan uit minimaal drie leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan het bestuur kunnen personen als wedstrijdleider of commissieleden die krachtens de bestuurs vergadering zijn belast met een nader omschreven taak binnen de vereniging deze uit te voeren, aan wie de beslissingsbevoegdheid is toegekend. Het is toegestaan dat meerdere functies worden vervuld door een persoon. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt.
b. De zittingsduur van de bestuursleden is: Voorzitter 3 jaren ( wordt in functie gekozen ) Secretaris 3 jaren / Penningmeester 3 jaren / Wedstrijdleider / bestuursleden 3 jaren Het aftreden van voorzitter, secretaris en penningmeester zal zodanig geschieden dat telkens twee bestuursleden aanblijven. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 5. Taken bestuursleden en verantwoording 
a. De voorzitter heeft als taak, de vereniging algemene leiding te geven en er op toe te zien dat de overige taken, plichten en rechten, van alle leden, in overeenstemming met het reglement wordt uitgevoerd.
b. De secretaris heeft als taak, de vergaderingen voor te bereiden, te notuleren en de correspondentie te voeren, welke noodzakelijk is om de vereniging in stand te houden. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. Hij/zij verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief. Ook houdt hij de ledenlijst bij.
c. De penningmeester beheert de financiën, zorgt dat de contributie wordt geïnd en houdt hier nauwgezet een overzicht van bij. Elke uitgave, welke noodzakelijk is, zal moeten zijn verantwoord middels een(bank) rekening en/ of kwitantie. Op elke algemene jaarvergadering zal hij/zij een financieel verslag aan de vergadering ter goedkeuring voorleggen. Goedkeuring van de penningmeester gebeurt, door de leden tijdens de jaarvergadering.
d. Door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter. De wedstrijdleider(s) verzorgen) in -en externe competitie’s, p.k.’s en overige toernooien.

Art. 6. Leden 
a. De leden hebben als taak, gezamenlijk bij te dragen, in de zin van het reglement en de vereniging te steunen waar zulks nodig is. Tijdens de wedstrijden moeten zij zich houden aan de geldende regels die betrekking hebben op de biljartsport en de sociale verhoudingen daarbij in acht nemen.
b. Problemen en geschillen zullen binnen de vereniging moeten worden besproken, met het bestuur in een daarvoor gepaste ruimte ( niet aan de bar e.d.), zeker niet waar personen bij aanwezig zijn die geen lid zijn van de vereniging.
c. Leden dienen zich te houden aan de bepalingen, opgenomen in dit reglement 
d. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ verlenen.

Art. 7. Contributie 
a. De contributie hoogte zal telkens op de algemene jaarvergadering worden vastgesteld en kent vier tarieven. Contributie senioren en jeugd, deelname teamcompetitie KNBB en P.K.
b. De contributie is als volgt vastgesteld:
c. Jeugdleden tot en met 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie.
d. Onder art. nr. e, f, en g wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering herzien e.v.t. aangepast.
e. Lid van de vereniging en rustende leden. En leden vanaf 70 jaar.
f. Leden die aan de KNBB competitie deelnemen, betalen een extra bijdrage per verenigingsjaar.
g. Voor Persoonlijk Kampioenschap van de KNBB per P.K wordt extra in rekening gebracht.
h. De contributie dient voor oktober van elk jaar betaald te worden dit i.v.m. contributie afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Biljartbond KNBB.

i. Diegene aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van contributie.

j. De contributie bij voorkeur te betalen per bank onder vermelding: contributie onder nummer 50.45.38.527 ABN-AMRO, of bij uitzondering bij uw penningmeester contant.

Art. 8. Royement 
a. Ieder lid, welke twee maanden achterstand heeft, zal mondeling worden gemaand en bij het niet nakomen van betaling zal 14 dagen later een schriftelijke aanmaning volgen. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.
b. Bij schorsing blijft de betrokkene wel contributie verschuldigd.
c. Eenmaal geroyeerde leden komen niet meer in aanmerking als lid van de vereniging.
d. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk een maand voor de jaarvergadering te geschieden bij het secretariaat.
e. Leden die lid zijn van de KNBB competitie, en deelnemers aan de PK dienen zich voor 1 december voor het komende jaar schriftelijk af te melden bij het secretariaat. Bij eerdere beëindiging door een lid, blijft hij tot het einde van het verenigingsjaar september contributie verschuldigd. Bijzondere omstandigheden daargelaten, zoals verhuizing, ter beoordeling van het bestuur.

Art.9. Nieuwe leden Kandidaat leden dienen zich schriftelijk bij het bestuur te melden. Het bestuur zal de kandidatuur dan bezien en is gemachtigd deze af te wijzen. Bij aanvaarding door het bestuur, zal deze worden voorgedragen aan de samen te roepen leden en hierover laten stemmen ( De kandidaat is hierbij niet aanwezig ) Bij stemming wordt een nieuw lid aangenomen door de helft van de aanwezigen plus een. Nieuwe leden mogen actief lid zijn bij een andere biljartvereniging mits deze geen belemmeringen opleveren voor de georganiseerde activiteiten binnen onze vereniging. Het inschrijfgeld nieuw lid bedraagt € 17,50 e.v.t. aanpassing leden / jaarvergadering. 

Art. 10. Competitie De interne kompetitie zal in principe gespeeld worden op dinsdagavond. Leden die lid zijn van de KNBB en spelen in teamverband kunnen vrijstelling verkrijgen voor de onderlinge competitie. 

Art. 11. Kascontrole kommissie De kascontrole zal worden uitgevoerd door twee benoemde leden op de jaarvergadering, en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. En strekt het bestuur tot goedkeuring voor alle handelingen voor zover uit de jaarstukken blijken. 

Art. 12. Akties of sponsoring Financiële acties ten behoeve van de vereniging, dienen de goedkeuring van het bestuur te hebben. 

Art. 13. Kleding Bij deelneming aan KNBB wedstrijden verplichten de leden zich te kleden, zoals deze in de statuten van de KNBB zijn vastgelegd. Schoeisel, de sokken, de broek of rok ( geen rib of spijkerstof ) in de kleur zwart, een vest zoals is vastgelegd door de vereniging ’t Vrijthof Libre waaronder een witte blouse met lange mouwen, ook dient een zwarte stropdas of strik gedragen te worden. 

Art. 14.Eigendommen van de vereniging a. Kleding (vest) en andere ter beschikking gestelde eigendommen, die aan de leden ter beschikking worden gesteld dienen zorgvuldig te worden behandeld en bij beëindiging van het lidmaatschap in ongeschonden staat te worden geretourneerd.

Art.15. Standaard bijdrage door de vereniging. 
a. Deelname aan Gewestelijk Kampioenschapgeen bijdrage
b. Deelname aan een Nederlands Kampioenschap geen bijdrage
c. Lidmaatschap 25 jaar          € 25,00.
d. Lidmaatschap 40 jaar          € 40,00
e. Lidmaatschap 50 jaar          € 50,00
f. Lidmaatschap 60 jaar          € 60,00
g. Huwelijk van een lid          € 15,00.
h. 25 jarig huwelijk lid         € 25,00.
i. 40 jarig huwelijk lid         € 40,00
j. 50 jarig huwelijk lid         € 50,00.
k. Bij geboorte kind van een lid € 10,00

Eventueel een kaart versturen.
l. Opname ziekenhuis lid € 12,50 Eventueel een fruitmand.
m. Bij overlijden van een lid € 40,00 Bloementoef.

Na ontvangst van uitnodigingen. 10 jarig, 12.5 en 15 jarig bestaan vereniging € 12,50 eventueel een kaart sturen.
n. 25 jarig bestaan vereniging € 12,50 bestuur op receptie.
o. 40-50-60-75 jarig bestaan vereniging € 25,00 bestuur op receptie.

Art. 16. Algemene jaar en ledenvergadering Deze wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van februari. De ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag in september. 

Art. 17. Commissies Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt. ( zie o.a ook het kampioenschap van Oirschot ) 

Art.18. Einde lidmaatschap

a. door overlijden van het lid.

b. door schriftelijke opzegging lid, en door opzegging door het bestuur namens de vereniging.

c. door ontzetting ( ook wel royement genoemd.) 

Art.19. Wijziging huishoudelijk reglement Wijzigingen in het reglement worden vastgesteld door de algemene leden- of jaarvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of ten minste de meerderheid van de leden. 

Art. 20. Slotartikel 
a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemene bestuur.
b. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform de reglementen kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken. Aan elk lid wordt een reglement ter beschikking gesteld.

 

Datum goedkeuring: 2 februari 2010 te Oirschot